Regulamin

REGULAMIN SERWISU WWW.GLOS.TV
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin określa zasady korzystania z serwisu www.glos.tv. 1.1 Korzystając z serwisu Użytkownik
potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, oraz że go w pełni akceptuje oraz
zobowiązuje się przestrzegać jego postanowień. 2. Operatorem serwisu jest spółka POLSKAPRESSE
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; 02-672 Warszawa ul. Domaniewska 41,wpisana do rejestru Sądu
Rejonowego dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS
0000002408, o kapitale zakładowym w wysokości 41 503 000 zł, NIP 522-01-03-609. 3. Użyte w
niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie: Operator – oznacza spółkę
Polskapresse Sp. z o.o.; Regulamin – oznacza niniejszy dokument; Serwis – oznacza zorganizowaną
platformę informatyczno-informacyjną stworzoną i udostępnioną przez Operatora w sieci Internet,
umożliwiającą korzystanie z usługi polegającej na udostępnieniu danych oraz treści opracowanych
przez Operatora i umożliwieniu ich wprowadzania, dostępna pod adresem www.glos.tv, będącym
serwisem informacyjno-użytkowym; Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu przez
odbieranie z niego lub umieszczanie w nim danych; Użytkownik Zarejestrowany – Użytkownik, który
dokonał rejestracji w Serwisie, Materiał – tekst oraz filmy przekazane do Serwisu za pomocą
odpowiedniej procedury elektronicznej i oznaczone jako mające zostać opublikowane w serwisie;
Komentarz – tekst, obrazy, odsyłacze (linki) lub jakiekolwiek inne dane przekazane do Serwisu za
pomocą odpowiedniej procedury elektronicznej i oznaczone jako mające zostać automatycznie
umieszczone w miejscu do tego wyznaczonym przez Operatora; Wizerunek – rozpoznawalna i
aktualna podobizna Użytkownika; Wpis – zestaw informacji dotyczących miejsc lub usług,
wykorzystywanych w części użytkowej serwisu; cookie - informacja zapisywana przez serwer na
komputerze Użytkownika w pliku cookie.txt, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu
się z tego komputera, 4. Korzystanie z Serwisu w inny sposób niż w ramach dozwolonego użytku nie
jest dopuszczalne bez zgody wszystkich podmiotów, którym przysługują prawa do elementów
Serwisu, w tym bez zgody Operatora. 5. Zabronione jest przekazywanie do Serwisu Materiałów,
Komentarzy, Wypowiedzi, Wpisów, Tekstów informacyjnych lub zamieszczanie opinii na forum
internetowym dostępnym w Serwisie zawierających treści sprzeczne z prawem, w tym naruszające
prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste, lub sprzeczne z dobrymi
obyczajami. Szczegółowy opis dopuszczonych do publikacji komentarzy i zasad administrowania nimi
zawiera Regulamin Forum. 5.1 Operator lub osoba przez niego upoważniona będzie bez obowiązku
przedstawienia uzasadnienia usuwał z Serwisu Materiały, Komentarze, Wypowiedzi lub wpisy na
forum internetowym dostępnym w Serwisie sprzeczne z prawem, w tym naruszające prawa osób
trzecich, lub Operatora (w tym w szczególności dobra osobiste, prawa autorskie, prawa pokrewne,
prawa własności przemysłowej lub inne) lub sprzeczne z zasadami współżycia społecznego lub
dobrymi obyczajami. Informacje o takich Materiałach, Komentarzach, Wypowiedziach lub wpisach na
forum internetowym dostępnym w Serwisie należy zgłaszać Operatorowi lub za pomocą poczty
elektronicznej, na adres tv@glos.com 6. Operator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość
zamieszczonych w Serwisie treści, a w szczególności treści zawartych w Komentarzach,
Wypowiedziach lub wpisach na forum internetowym dostępnym w Serwisie , publikowanych w
Serwisie automatycznie, bez uprzedniej kontroli przez Operatora. 6.1 Operator nie ponosi
odpowiedzialności za dokładność i aktualność opublikowanych informacji, nie ponosi również
odpowiedzialności za ich ewentualne wykorzystywanie przez Użytkowników dla określonych
działań. 6.2 Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez
Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu, w szczególności za konsekwencje
podjętych przez Użytkownika na ich podstawie decyzji. 7. Operator nie ponosi odpowiedzialności za
skutki awarii Serwisu, a w szczególności za ewentualną utratę przechowywanych w nim danych.
II. UŻYTKOWNICY
1. Dokonując Rejestracji, Użytkownik oświadcza, iż podane przez niego dane są prawdziwe oraz
wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Operatora swoich danych osobowych, w takim
zakresie, w jakim jest to konieczne do korzystania z usług Serwisu oraz do korzystania przez
Operatora z udzielonej mu przez Użytkownika licencji niewyłącznej. 2. Dokonując Rejestracji,
Użytkownik wyraża zgodę na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie przez Operatora
Wizerunku w serwisie www.glos.tv, obok imienia i nazwiska Użytkownika lub obok jego Komentarzy,
Materiałów, Wypowiedzi, Wpisów lub opinii na forum dostępnym w Serwisie. 3. Dokonując
Rejestracji, Użytkownik wyraża również zgodę na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie
Wizerunku wraz z imieniem i nazwiskiem tego Użytkownika przez dowolny podmiot, który uzyskał od
Operatora sublicencję na Komentarz, Materiał lub Wypowiedź. Z tytułu rozpowszechniania i
udostępnienia Wizerunku Użytkownikowi nie przysługuje wynagrodzenie. 4. Dokonując Rejestracji,
Użytkownik akceptuje niniejszy Regulamin, a w szczególności jego postanowienia o charakterze
umownym regulujące stosunek między Użytkownikiem a Operatorem oraz zobowiązuje się do
przestrzegania przepisów prawa przy korzystaniu z Serwisu, w szczególności do przestrzegania
przepisów ustawy prawo prasowe oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych jak
również praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów
użytkowych i przemysłowych innych osób, a także do poszanowania dóbr osobistych osób trzecich i
Operatora oraz poszanowania dobrych obyczajów. 5. [USUNIĘTY] 6. [USUNIĘTY]. 7. W przypadku
uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości danych podanych przez Użytkownika przy Rejestracji,
Operator zastrzega sobie prawo ograniczenia Użytkownikowi możliwości korzystania z Serwisu do
czasu uprawdopodobnienia przez Użytkownika, iż podał on prawdziwe dane. Operator wskaże
Użytkownikowi sposób uprawdopodobnienia danych za pomocą wiadomości przesłanej na adres email
podany przez Użytkownika podczas Rejestracji. 8.Operator zastrzega sobie prawo
uprzywilejowania niektórych Użytkowników Zarejestrowanych z Wizerunkiem poprzez np. przyznanie
im w pewnym zakresie swobody w redagowaniu i zamieszczaniu Materiałów w
Serwisie. 9. Użytkownicy mogą Operatorowi przesyłać drogą elektroniczną teksty informacyjne, które
po ich zaakceptowaniu przez przedstawiciela Operatora zostaną opublikowane na stronach serwisu.
Użytkownik przesyłając Operatorowi tekst informacyjny oświadcza jednocześnie, pod rygorem
odpowiedzialności odszkodowawczej, że przysługują mu wyłączne prawa autorskie do przesłanego
materiału, oraz że wyraża zgodę na jego publikację na stronach serwisu i udziela nieodpłatnej licencji
zgodnie z pkt. V zrzekając się jednocześnie jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu. Użytkownik
przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że przesłany przez niego tekst informacyjny może zostać
poddany drobnej korekcie redakcyjnej przez pracowników serwisu, w szczególności w zakresie
stylistyki oraz zmiany tytułu. 10. Opublikowany tekst informacyjny może zostać opatrzony
wizerunkiem Użytkownika na zasadach opisanych w 1- 4 powyżej. Na zasadach uzgodnionych z
Operatorem tekst informacyjny może zostać podpisany pseudonimem. 11. Do stosunków między
Operatorem a Użytkownikiem stosuje się prawo polskie. Wszelkie spory sądowe rozstrzyga sąd
powszechny właściwy dla siedziby Operatora.
III. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW
1. Użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa przy korzystaniu z Serwisu, w
szczególności przepisów ustawy Prawo prasowe, przepisów kodeksu cywilnego oraz praw własności
intelektualnej, w szczególności ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 1.2 Zabrania się
korzystania z Serwisu w sposób niezgodny z dobrymi obyczajami i w sposób sprzeczny z zasadami
współżycia społecznego. Użytkownikom nie wolno dostarczać treści o charakterze bezprawnym. Na
wypadek naruszenia powyższych zasad Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za
wyrządzoną szkodę i krzywdę 2. Operator ma prawo: zablokować możliwości przekazywania do
Serwisu Materiałów, Komentarzy, Wypowiedzi, Wpisów lub opinii na forum internetowym
dostępnym w Serwisie na okres do 1 miesiąca, lub pozbawić możliwości korzystania z Serwisu
poprzez usunięcie jego konta z Serwisu. 3. Zastosowanie blokady, pozbawienie przywilejów lub
usunięcie Użytkownika nie wymaga uzasadnienia.
IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Użytkownik ma prawo utrwalić treść regulaminu poprzez wydrukowanie, zapisanie na dysku czy
innym nośniku w każdym czasie. 2. Operator zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania
zmian w zapisach obowiązującego Regulaminu. 3. Zmiany niniejszego Regulaminu mogą zostać
dokonane przez Operatora w każdym czasie i wchodzą w życie z chwilą ich udostępnienia na stronach
Serwisu. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika już po wprowadzeniu zmian, oznacza ich pełną
akceptację. 4. Regulamin obowiązuje od chwili jego opublikowania na stronach Serwisu.

© 2012 Polskapresse Sp. z o.o. Prasa Poznańska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Korzystamy z cookies i local storage.

Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu. Więcej przeczytasz tutaj.